BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

02.05.2018 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen Revizyon ve İlave İmar Planını, Belediyemiz ilan panosunda 07.05.2018 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI:

Plan çalışması kapsamında hazırlanan Revizyon ve İlave İmar Planı; Afyonkarahisar İli, Bayat Belediyesi sınırları dâhilinde kalmaktadır.
Hazırlanan Revizyon ve İlave İmar Planı; planlama alanında yaşayanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla bölgenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, turistik, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belge niteliğindedir.
1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ana kararları ve arazi kullanım kararları da dikkate alınarak plan bütünlüğü içerisinde 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile bir bütün olarak hazırlanmıştır.
Plan sınırları dâhilinde kalan alanların toplam büyüklüğü 830,26 hektardır.
Bayat yerleşmesinde Revizyon ve İlave İmar Planı hazırlanmasını gerekli kılan temel amaç ve gerekçeler özetle aşağıdaki gibidir;
Hazırlanan İmar Planının temel amacı; yerleşmenin, mevcut gelişme potansiyellerinin ve gelecek dönemdeki kimlik ve işlevinin planlamaya yansıtılması, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve çözüm önerileriyle gerek sosyo-ekonomik yapı deseninin, gerekse mekânsal arazi kullanım durumunun bir bütün içinde araştırılmasına dayalı araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında yerleşmenin gelecek dönemdeki gelişiminin düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme seyrine yön verecek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri sağlayacak, bir bütünlük oluşturacak, halihazır haritalar da dikkate alınarak 2032 projeksiyon yılı hedef alınarak plan kararlarının üretilmesidir.
İmar planı çalışması kapsamında mevcut İmar Planı bulunan alanlarda mekânsal arazi kullanım kararlarının yeniden irdelenerek, yakın dönemdeki gelişmelerin değerlendirilip ortaya çıkan ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Yerleşmenin sahip olduğu potansiyeller ve gelişme talebi nedeniyle, geçmişte ve gelecekte öngörülen gelişme ve büyüme trendi, sağlıklı bir planlama ihtiyacını beraberinde getirmektedir.
Bu doğrultuda da bakıldığında son dönemlerdeki nüfus hareketleri ile gelişme ve değişimin gelecek dönemlerde de pozitif yönde devam edeceği düşünülürse bu durumun imar planlarında göz önünde bulundurulması, gerekli tedbirlerin alınması ve alternatiflerin oluşturulması bir zorunluluktur. Ayrıca bölgedeki gelişim ve değişimin mekânsal yansımaları da dikkate alınarak kentsel-mekânsal organizasyonlar ve planlamaların bu doğrultuda yapılması da bir gerekliliktir.
Sonuç olarak;
Yukarıda bahsedilen birtakım gerekçelerle yerleşmenin sağlıklı bir gelişim için, imar planlarının yeniden gözden geçirilerek, değişen yapı ve ihtiyaçlar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve kentsel gereksinimler göz önünde bulundurularak, ilave alanlarla birlikte bütüncül yeni bir planlama çalışmasının hazırlanıp hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Yerleşme için arazi parçalarının genel kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgesel nüfus yoğunlukları, gelişme yön ve büyüklükleri, ulaşım sistemi, donatı ve kentsel çalışma alanlarının yer seçim kararları gibi hususları ele alan bir İmar Planının hazırlanması gereği doğmuştur.
Bayat (Afyonkarahisar) Revizyon ve İlave İmar Planı; kurum görüşleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve ek hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı kararları da göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı düzenlenmiştir.
Mevcut durum, mevcut plan kararları, makro ölçekli yatırım kararları, potansiyeller, eşikler, talepler, kurum görüşleri, tarım alanları, jeolojik durum, kültür ve tabiat varlıkları, planlama ilkeleri ve gereklilikleri neticesinde değerlendirilerek planın amaç ve hedefleri doğrultusunda plan kararları oluşturulmuştur.
Plan kararlarının oluşumunda Bayat’ın konumu, özellikleri, mevcut ve planlanan ulaşım bağlantıları, yakın çevresindeki yerleşme alanları, gelişme alanlarındaki eşikler de etken olmuştur.
Planlama sınırları içerisinde ki alanın bir bölümünün İmar Planı mevcut olup bu alanlar yeniden düzenlemelerle revize edilmiş ve gerekli görülen yerlerde ilave plan şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
Mevcut İmar Planı bulunan alanlarda mekânsal arazi kullanım kararlarının yeniden irdelenerek, yakın dönemdeki gelişmeler değerlendirilip ortaya çıkan ihtiyaçlara göre planlarda mekânsal düzenlemeler yapılmıştır. Yapılaşmaların daha nitelikli bir şekilde gelişimi açısından geçmiş dönemdeki uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ile geçmiş plan kararlarının ortaya çıkardığı yapılaşma biçimi de dikkate alınarak bu yöndeki olumsuzlukları gidermeye yönelik plan düzenlemeleri yapılmıştır.
Bu doğrultuda plan kapsamında ve hâlihazır haritalar doğrultusunda mevcut durum, arazi yapısı ve plan kararları arasında ortaya çıkan ve uygulamada sıkıntı yaratan, ulaşıma ve arazi kullanımlarına yönelik plan kararları yeniden irdelenerek sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Plan kapsamında mülkiyet yapısı, mevcut durum, arazi yapısı ve plan kararları arasında ortaya çıkan ve de onaylı İmar Planında uygulamada sıkıntı oluşturan plan kararları da yeniden irdelenerek sorunların giderilmesine yönelik plan ve plan notlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Ayrıca planlamada eşikler ve yerleşme sınırları da dikkate alınarak eski onaylı planlarda öngörülen yerleşme alanlarına bazı ilave alanlar eklenerek mevcut ve gelişme yerleşim alanları çevresinde kalan doğal yapı ve tarım alanlarının korunması amaçlanmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 uygulamalı İmar Planı ve 1/5000 nazım İmar Planında Revizyon ve İlave imar planları için hazırlanan ekli planlarda görüldüğü gibidir.

Askıya Çıkış : 07.05.2018
Askıdan İniş : 06.06.2018 İlan Tarihi : 07.05.2018

1000-5000

1-5000

1-1000