Evlenme İşlemleri

evlenme-islemleri

Nikâh Akdi İçin Gerekli Evraklar

 • Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Bayat Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikametgâh etmesi yeterlidir.
 • Bayat Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İkametgâh etmeyen çiftler bağlı bulundukları evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir.
 • Evlendirme Yönetmeliği madde 20 çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı (fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılâp ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.)
 • Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile getirmeleri gereklidir. Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.
 • Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.
 • Sağlık Raporu: Memurluğumuz tarafından düzenlenecek olan belgenin tarafımızdan havalesi yapıldıktan sonra Sağlık Merkezlerinde rapor haline getirilecektir. Rapor haline getirilen test sonuçları (resimli ve kaşeli sağlık raporu) aile hekimleriniz tarafından onaylanması gereklidir.
 • Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur. Müracaatlar hafta içi 08:00 – 12:00 13:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Nikâh ücretinin yatırıldığına dair makbuzun memurluğumuza sunulması gereklidir.
 • Nikâh akdi esnasında çiftlerin şahitleri, Nüfus Cüzdanı ile ikamet bilgilerini beyan etmek zorundadırlar.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

 • On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.
 • On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Evlenme Engelleri

a) Hısımlık;

 • Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlenme yapılamaz.
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında evlenme yapılamaz.
 • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin füru`u ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;

24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/08/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Tören Yerleri

vlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır. Ancak tarafların isteği üzerine;;

 • İkametgâhlarda, özel bina veya salonlarda,
 • Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,
 • Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde

evlenme yapılabilir.

Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

Yabancı Uyruklular İçin

İlgili makamlarca düzenlenmiş;

 • Uluslararası evlenme ehliyet belgesi
 • Doğum belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Pasaport veya kimlik belgesi

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Türkiye`de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye`deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından Genel Müdürlük aracılığı ile de istenebilir.

Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:

a) Sözleşmiş ülkelerce mütekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamının imza ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulamaz. Bu belgeler:

1) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmi makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur.

1) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin, ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara`da ise Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür …………… Konsolosluğuna aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

2) Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye`deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına “Belgedeki imza ve mühür ………… Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde şerh verilmesini takiben noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

3) Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından “İmza ve mühür ……………………… makama aittir.” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

4) Yabancı ülkenin Türkiye`deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara`da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür…………… Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

5) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan Devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye`deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca “Belgedeki imza ve mühür ………….. Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

6) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce “Belgedeki imza ve mühür ………………. Dışişleri Bakanlığı`na aittir.” şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.

6) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce “Belgedeki imza ve mühür ………………. Dışişleri Bakanlığı`na aittir.” şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.

Bayat’ta İkamet Etmeyenler

 • Bayat’ta ikamet etmeyip Bayat Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde nikâh yaptıracaklar, ikamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine müracaat ederek izin belgesi alacaklardır.
 • Bayat^ta ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Bayat Nikâh Dairesi’nden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.
 • Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

Müracaat Evrakları

 • Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
 • Evlenme başvurusunda bulunacak çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.
 • Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için noterden vekâlet vermesi gereklidir.

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

Nikah Ücreti

 • 2014 Yılı için; 94.00 (doksandört) TL.